This press release is written in Swedish. Please find an English translation below.

Celemi har blivit beviljats stöd från Vinnova för att utveckla ett program för att skapa nya arbetssätt avseende hållbarhet och innovativslärande. Lösningen kommer byggas för virtuell distribution och erbjudas på många olika språk till chefer och anställda i företag över hela världen. Stödet ges inom ramen för innovationsprojekt för små o medelstora företag.

Celemi vill med denna hjälpa organisationer att, genom att skapa en innovativ kultur, transformera sin verksamhet till affärsmodeller som har hållbarhet som en drivkraft i allt dagligt beslutsfattande.

Programet kommer göra det möjligt för organisationer/deltagare att simulera ett företag där man kan pröva nya beteenden kring innovation och hållbarhet i en säker miljö. Simuleringen är “gamified” där deltagarna jobbar i team och tar beslut in konkurrens med andra team.  Baserat på vilka beslut man tar får man poäng och rankning i förhållande till övriga deltagare. Upplevelsen ger deltagarna möjlighet att reflektera över sin egen verklighet. Baserat på de nya insikterna formulerar de actionsplans och strategier för sina organisationer.

Celemi har utvecklat affärssimuleringar sedan 1985. De har hjälpt företag över hela världen att implementera förändrade beteenden. Produkterna täcker ett stort antal områden, såsom affärsmannaskap, företagsekonomi, projektarbete, försäljning och marknadsföring.

Mer information:

Kjell Lindqvist, CEO
+46 70 723 42 83
kjell.lindqvist@celemi.se

Caroline Fredberg, Marketing Manager
+46 7245 245 40
caroline.fredberg@celemi.se

English translation:
Celemi has been granted support from Vinnova to develop a program to create new ways of working regarding sustainability and innovative learning. The solution will be built for virtual classroom delivery and offered in many different languages ​​to managers and employees in companies all over the world. The support is provided in a category for innovation projects for small and medium-sized enterprises.

With this, Celemi wants to help organizations, by creating an innovative culture, transform their operations into business models that have sustainability as a driving force in all day-to-day decision-making.

The program will enable organizations / participants to simulate a company where you can try new behaviors around innovation and sustainability in a safe environment. The simulation is “gamified” where the participants work in teams and make decisions in competition with other teams. Based on which decisions you make, you get points and ranking in relation to other participants. The experience gives participants the opportunity to reflect on their own reality. Based on their new insights, they formulate action plans and strategies for their organizations.

Celemi has been developing business simulations since 1985. They have helped companies all over the world to implement changing behaviors. The products cover a large number of areas, such as business acumen, business administration, project work, sales and marketing.